સુખદ અંત


સુખદ અંત 
સુખી જીવનનું સરળ સૂત્ર:”પ્રેમ કરતાં રહો.”
એક ગાલ ઉપર તમાચો મારે તો બીજો ગાલ ધરવાની સમજ આપનાર ઇસુ ખ્રિસ્ત હોય કે વૃક્ષોને પ્રેમ કરતાં કૃષ્ણ હોય કે મહમદ પયગંબર,તમામ ધર્મો પ્રેમની મહતતા સમજાવે છે.

હઝરત મોહમ્મદ એમના ઘરેથી જ્યારે નીકળતા તો રોજ એમનો એક પાડોશી એમના ઉપર ઘરના છાપરા પર રાખેલ કચરો ફેંકતો. હકીકતમાં તે કોણ જાણે કેમ એમના ઉપર નફરત કરતો હતો. પણ મોહમ્મદ સાહેબ કશું ન કહેતા. તેઓ એક નજર એના પર નાખતા અને હસીને આગળ ચાલ્યા જતા.

એમની આ રીતથી તે વધુ ચિડાતો. તે પણ એની જીદ પર મક્કમ હતો. જોઈએ છે કે છેવટે આ વૃદ્ધ ક્યાં સુધી સહન કરે છે ? આ પરંપરા લાંબો સમય ચાલતી રહી. ન તો મહમ્મદ સાહેબને કદી ગુસ્સો આવ્યો કે ન પાડોશીની નફરત કંઈ ઓછી થઈ.

પણ એક દિવસે આ ક્રમ તૂટ્યો. જ્યારે મોહમ્મદ સાહેબ એ ગલીમાંથી પસાર થયા અને એમના ઉપર કચરો ન પડ્યો, તો એમણે છાપરા તરફ જોયું. પાડોશી હાજર ન હતો. એટલે એમણે બીજા પાડોશીઓ મારફત એની તપાસ કરાવી. જાણવા મળ્યું કે રાતથી જ એની તબિયત સારી નથી. માંદો પડ્યો છે.

મોહમ્મદ સાહેબ ઉપર ગયા. પાડોશીની ખબર પૂછી અને એની તંદુરસ્તી માટે ત્યાં જ બેસીને અલ્લાહની બંદગી કરવા લાગ્યા. આ બધું જોઈને તો પાડોશી પરેશાન થઈ ગયો. તે મોહમ્મદ સાહેબના પગમાં પડ્યો અને પોતાની ભૂલ માટે માફી માગવા લાગ્યો.

મોહમ્મદ સાહેબ કંઈ પણ બોલ્યા વિના એને ભેટી પડ્યા અને આ રીતે વર્ષોથી ચાલતી પેલી નફરતનો સુખદ અંત આવ્યો. પાડોશી મોહમ્મદ સાહેબનો શિષ્ય બની ગયો હતો. જીવનભર તે એમનાં ગુણગાન ગાતો રહ્યો.

પ્રેમમાં જે તાકાત છે તે બીજા કશામાં નથી. પ્રેમમાં દોષ દેખાય જ નહીં અને એટ્લે કહ્યું છે કે પ્રેમ એટલે કઈ પણ અપેક્ષા વગર નું સમર્પણ.wpid-img-20150720-wa0017

 

Advertisements

social mobility and education


Definition of Social Mobility

The term “social mobility” refers to the movement of individuals from one social class to another. Individuals may move up or down, or remain at the same level but in a different occupation. Sociologists study how various structural and social factors contribute to the social mobility of groups or individuals. They also compare the rate of mobility in the United States with that in other countries.

Definition of Social Mobility

The term “social mobility” refers to the movement of individuals from one social class to another. Individuals may move up or down, or remain at the same level but in a different occupation. Sociologists study how various structural and social factors contribute to the social mobility of groups or individuals. They also compare the rate of mobility in the United States with that in other countries.

No man should bring children into the world who is unwilling to persevere to the end in their nurture and education. If a man neglects education, he walks lame to the end of his life.The direction in which education starts a man will determine his future in life.”  Plato

Education and Social Mobility

            Education and social mobility are closely related. Education is capable to promote the growth and remove the backwardness of a country. The more useful and productive is the education, the more is the social mobility. Education tries to develop ability and capacity in individuals to gain higher status, positions or prestige and promotes effective social mobility. It is a purpose of education to develop within an individual such motivation as will make him to work hard for the improvement of his social position. A strongly motivated individual will be willing to sacrifice his immediate comforts and pleasure for a better future. A poor student may work hard to receive higher education in order to have upward social mobility. Here light is thrown on the mobility of students and teacher:

(A) Social Mobility of Students

Educational helps in gaining higher social status and position in society. So students try their best to receive more and more education to achieve higher and higher social status or social mobility. In the social mobility of student’s elements like amount of education, content of education, research degree and importance of college and university are of much importance:

Amount of education: Education of different levels is imparted by schools, colleges and universities. Person gains social status and prestige in accordance with level of education received by him.

Educational curriculum: Social mobility is significantly influenced by educational curriculum. It should be noted that different subjects have different value. Scientific subjects like engineering, medicine and technology are rated higher in comparison with humanities. It is due to the fact that persons having knowledge of science get higher social status and social prestige. Hence educational curriculum and social mobility are closely related.

Academic achievement: The higher the academic achievement, the greater is the social mobility. Some students achieve higher social status and prestige by research work in specialized areas.

Importance of college and University: Students of colleges and universities having a higher recognition and greater academic rating among institutions of higher education get higher jobs in comparison to those receiving education from lesser recognized college and university.

Research degrees: Some students achieve higher social status by their academic and research work in various field of discipline. As for example person having degree from IIT gets better job in the society as compared to the person having degree in general discipline.

(B) Social Mobility of Teachers

Many teachers make efforts to gain social prestige and status in their professional associations which are composed of teachers, lecturers, readers, principals, chairmen, deans, registrars and vice-chancellors. Social status or prestige is promoted from promotion of one position to a higher one. Promotion from one position to another position of higher social status promotes prestige in the society. As compared to the ancient times the position of the teachers has declined due to various reasons.

 

Thus, we see that education and social mobility are interrelated. Education promotes the growth and removes the backwardness of person and the country. The place where social mobility is less that place hardly develops at speeding pace. Place with higher social mobility develops at faster speed. The more useful and productive is the education in such countries, the more will be the social mobility. The more will be the social mobility the more developed country that will be. In the developed and developing countries only the capable children go up where as the incapable either retard or go down.

Education acts as a mechanism for upward social mobility. In this case, access to education is the key in determining the extent of mobility an individual can aspire in society.

It is through education that in modern India the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not only able to change their traditional occupation but have also started occupying jobs of higher prestige.

However, it should be noted that education is a sufficient but not a necessary condition for upward mobility. Besides, education as a facilitator for upward mobility is possible if everyone gets an equal chance for education.

The Importance of Learning Materials in Teaching


“Teaching materials” is a generic term used to describe the resources teachers use to deliver instruction. Teaching materials can support student learning and increase student success. Ideally, the teaching materials will be tailored to the content in which they’re being used, to the students in whose class they are being used, and the teacher. Teaching materials come in many shapes and sizes, but they all have in common the ability to support student learning.

In the field of education, TLM is a commonly used acronym that stands for “teaching/learning materials.” Broadly, the term refers to a spectrum of educational materials that teachers use in the classroom to support specific learning objectives, as set out in lesson plans. These can be games, videos, flashcards, project supplies, and more.

Classroom teaching that uses only a teacher lecturing the class, perhaps writing on the chalkboard or whiteboard, is the classic example of not using any TLM.

Activity-based learning employs a variety of teaching/learning materials and focus on student interaction to learn new concepts. Context-specific learning materials enhance the process.

Examples of Teaching/Learning Materials (TLM)

 • story books
 • manipulatives
 • blocks
 • samples of student writing
 • videos
 • games
 • flashcards
 • model clay
 • overhead projector transparencies
 • computer software
 • visual aids
 • posters
 • Importance of Teaching aids

  Teaching aids play an very important role in Teaching- Learning process. Importance of Teaching aids are as follows :-

  1) Motivation
  Teaching aids motivate the students so that they can learn better.

  2) Clarification
  Through teaching aids , the teacher clarify the subject matter more easily.

  3) Discouragement of Cramming
  Teaching aids can facilitate the proper understanding to the students which discourage the act of cramming.

  4) Increase the Vocabulary
  Teaching aids helps to increase the vocabulary of the students more effectively.

  5) Saves Time and Money

  6) Classroom Live and active
  Teaching aids make the classroom live and active.

  7) Avoids Dullness

  8) Direct Experience
  Teaching aids provide direct experience to the students

  A teacher should know KWL chart before starting any
  topic in which he should know about the previous
  knowledge of the students and the lesson plan is always
  based on previous knowledge where students give the
  answers on the basis of their previous knowledge which
  becomes the primary answers. It decides the material of the topic because if the students are
  acquainted with Noun then only they will try to learn Pronoun and it will show their will to
  learn. So, the teacher should know what they are willing to learn and in the classroom
  assessment a teacher can know what they learnt. For assessing the students in the classroom
  we can use some materials:
  1. Think- Pair-Share: In this process students can think individually, then in pairs, and
  then share with the class. A teacher can involve the students in a better way where
  they can talk and share their experience with more confidence. This material opens up
  the ways of honing speaking skills where the students will be speaking after sharing
  their thoughts which help them to reproduce many thoughts because when we talk
  about second language, students say that they are unable to find out the
  words/thoughts while speaking in English. So, this material can provide the platform
  of ideas/thoughts.
  2. Three minute pause: The three minute pause provides a chance to the students to
  think and interpret the concepts and ideas that have just been introduced to and it
  would be easy for him/her to make connections to their prior knowledge for better
  understanding. Human being is a creature with impetus thoughts and for effective
  communication the synchronization of thoughts is very necessary. The instructed
  three minute break can help out the students to think and comprehend in a better way.
  3. Recapitulation of the topic: The teacher should take care of the topic which he is
  covering in the assigned class. He starts by making a bridge between the previous
  knowledge and the current knowledge (to be taught) and this can be better attained by
  providing recapitulation. This can be achieved by asking questions related to the
  topic. Topic can be recapitulated by organizing quizzes in the class or the students
  can be asked to explain the topic like a teacher to the class and it really catalyses the
  learning environment of the classroom. Just introduced topic should be recapitulated
  by the students which would hone the understanding skill of the students.
  4. Observation: Teacher can divide the classroom into the group and after assigning
  some task; teacher can walk around the classroom and observe students as they work
  to check for learning. The observation plays a vital role to tackle the mixed ability
  classroom. By this method, a teacher can pay attention towards the weak students of
  the class who do not pay attention to the class and hesitate to ask questions in front of
  the entire class.
  5. Face-to-Face conversation: A teacher should try to have a face to face interaction
  with the students which is a key material to know the exact problems of the students.
  The level of understanding of the students can be better understood by F2F.

Extra and Co-curricular activities


CO CURRICULAR ACTIVITIES

The School will aim to provide an environment in the school that encourages the development of “Multiple Intelligences” & inner talents of the children, facilitating them to express through music, creative and performing arts. The schools will also aim to provide wide open spaces and play grounds to encourage and conduct variety of games, sports, gymnastics and calisthenics to inculcate qualities of team spirit, leadership and development of skills in organizing ability, interpersonal relations, planning & problem solving.

Life Educare managed Schools will also lay special emphasis on extra-curricular activities to ensure cultural development of the children and bring about a fine synthesis between modern technology and cultural traditions. Accordingly, as a part of extra-curricular activities, all students from standard I to XII will be taken on organized visits to monuments, museums, sanctuaries, national centers of scientific importance on a regular basis in India and encouraged to participate in adventurous activities organized by the School.

 

 

 1. 1. Co-curricular Activities • Co-Curricular activities are those activities, which are undertaken side by side with the curricular activities. • They supplement curricular activities and prepare the students in the “Art of Living and Working Together.”
 2. 2. • Secondary educational commission (1952 – 1953) comments on the importance of co- curricular activities “co-curricular activities are as integral part of curricular activities of a school and their proper organization needs just as much care and forethought as the organization of curricular activities.”
 3. 3. • According to Mahatma Gandhi “By education, I mean an all-round drawing out of the best in child and man – body, mind and spirit.” • All-roundness is the theme of modern education which recognizes that when the child comes to the school, he comes for mental, physical, social, spiritual and vocational education and as such he must be educated and nourished in all of them. IMPORTANCE OF CO- CURRICULAR ACTIVITIES IN EDUCATION
 4. 4. • According to the modern concept of education, the three traditional Rs should be replaced by seven Rs, i.e., Reading, Writing and Arithmetic ( denoting school subjects in the old concept of education), Rights, Responsibilities, Recreation and Relationships (new four Rs in the context of democratic values). This can be achieved only by providing a well-organized and supervised program of co-curricular activities along with curricular program.
 5. 5. • Co-curricular activities are instrumental for drawing out the best potentialities of the child. • Boosting the place of the co-curriculum in schools will equip young people with the civic spirit, initiative and organizing skills to set up their own clubs, teams and activity groups when they leave education.
 6. 6. • Changes in the philosophical and psychological ideas have now given a new direction to the school curriculum. • Co-curricular activities prepare students practically for future. The normal curriculum can only go so far as to teach and educate students about academic theories.
 7. 7. • It ensures that students are exposed to practical tasks, not just what is taught in the class. • Students have a right to a broad education.
 8. 8. • Successful co-curriculum often depends on building links between the school and the wider community, bringing local enthusiasts in to work with students, and sending students out to work on community projects, help in primary schools, perform for local audiences, etc.
 9. 9. Principles for the organization Of different co-curricular activities • The school should have only those activities for which there are possibilities of making them success. • As far as possible a wide variety of activities may be organized. • Too many activities should not be introduced at a time. • The activity should organize within school time.
 10. 10. • Activity should organize under the supervision of teachers who are experts and are really interested. • As far as possible activities should be of less expensive and feasible. • Every student should be given equal opportunity. • In each activity the role of the teacher should be that of a facilitator. • Each activity should be evaluated and detailed records should be maintained.
 11. 11. TYPES OF CO-CURRICULAR ACTIVITIES 1. Academic development activities 2. Aesthetic development activities 3. Cultural development activities 4. Emotional development activities 5. Leisure utilization activities 6. Literacy development activities 7. Moral development activities 8. Physical development activities 9. Productive activities 10. Social development activities 11. Scientific temperament development activities 12. Spiritual development activities in vocational oriented activities 13. Multipurpose activities and projects
 12. 12. 1. ACADEMIC DEVELOPMENT ACTIVITIES  Preparation of Charts, Models, etc.  School Magazines, Essay writing, Story writing etc.  Subject clubs: E.g.- Social science club, Geographical clubs, etc.  Projects  Symposiums  Surveys  Quiz
 13. 13. 2. AESTHETIC DEVELOPMENT ACTIVITIES  Sculpture  Dramatics  Drawing, Painting, Decoration  Exhibition  Fancy dress  Music
 14. 14. 3. CUTURAL DEVELOPMENT ACTIVITIES Visit to Assembly and Parliament Student’s council Youth Parliament Social service.
 15. 15. 4. EMOTIONAL DEVELOPMENT ACTIVITIES  Camps  Celebration of National and International days  Educational tours  Speeches 5. LEISURE UTILISATION ACTIVITIES  Album making, Coin collecting and Stamp collecting  Photography  Educational Tours.
 16. 16. 6. LITERACY DEVELOPMENT ACTIVITIES Debates Recitation Public speaking Declamation contests Library work 7. MORAL DEVELOPMENT ACTIVITIES Celebration of birthdays of great men Morning Assembly Social service
 17. 17. 8. PHYSICAL DEVELOPMENT ACTIVITIES  Athletics  Cycling  Mass drill  NCC  Swimming  Yogic  Indoor and outdoor games
 18. 18. 9. PRODUCTIVE ACTIVITIES Clay work, Manufacture of teaching aids etc Embroidery and tailoring Craft work, book binding Leather work Kitchen gardening Soap making Toy making Card board work
 19. 19. 10. SOCIAL DEVELOPMENT ACTIVITIES  Scouting  Girl guiding  Community service  Junior Red Cross  National service scheme, NCC etc
 20. 20. 11. SCIENTIFIC TEMPERAMENT DEVELOPMENT ACTIVITIES  Science Fairs  Science clubs Science quiz  Science models  Field trips, etc.
 21. 21. 12. SPIRITUAL DEVELOPMENT ACTIVITIES IN VOCATIONAL ORIENTED ACTIVITIES School choir, Yoga Meditation 13. MULTI PURPOSE ACTIVITIES AND PROJECTS Tree plantation, Adult education, Community service and awareness, Beautification and cleanliness of school campus. Social service, Social survey.
 22. 22. ROLE OF A TEACHER IN CO-CURRICULAR ACTIVITIES Teachers should take an active interest in organizing co curricular activities as an integral part of the school program. • In the teaching of subjects, they get innumerable opportunities to suggest a variety of activities. The scope of activities is very fast. • The language teachers can organize essay competitions, handwriting competitions, debates, spelling competitions, etc.
 23. 23. • Social studies teachers can take up projects on the lives of great historical figures. Several types of maps could be prepared. Excursions to places of historical importance may be organized. Social surveys could be undertaken. • The science teachers can develop scientific creativity among the students by providing appropriate creative thoughts. • As a matter of fact, scope of organizing co- curricular activities is unlimited.
 24. 24. Hary C. Mckown has very aptly observed: “A school with only co-curricular activities would be as absurd as a school without them.” In other words an ideal balance has to be struck between the curricular and co- curricular program.

  Examples and Types of Co-curricular Activities

  • Sports
  • Musical activities
  • Debate
  • Model
  • Art
  • Music
  • Drama
  • Debate and discussion
  • Declamation contest
  • Story writing competition
  • Essay writing competition
  • Art craft
  • Recitation competition
  • Wall magazine decoration
  • Writes ups for school magazine
  • Folk songs
  • Folk dance
  • Flower show
  •  School decoration
  • Sculpture making
  • Fancy dress competition
  • Preparation of chart & models
  • Album making
  • Photography
  • Clay modeling
  • Toy making
  • Soap making
  • Basket making
  • Organization exhibitions.
  • Celebration of festival

  Role of Co-curricular activities in student’s life

  Co-curricular activities  are the true and practical experiences received by students.  To a greater extent, the theoretical knowledge gets strengthened when a relevant co-curricular activity is organized related to the content taught in the classroom. Intellectual aspects of personality are solely accomplished by Classroom, while aesthetic development, character building, spiritual growth, physical growth, moral values, creativity,  etc.  are supported by co-curricular activities. Frankness and clarity in language and personality is supported by these activities. It  helps to develop co-ordination, adjustment, speech fluency, extempore expressions,  etc. among student both at the school as well as college levels.

  Importance and Benefits of Co-curricular Activities

  1. Co-curricular activities stimulate playing, acting, singing, recitation, speaking and  narrating   in students.
  2. Activities like participation in game debates, music, drama, etc., help in achieving overall functioning of education.
  3. It enables the students to express themselves freely through debates.
  4. Games and Sports helps to  be fit and energetic to the child.
  5. Helps to develop the spirit of healthy competition.
  6.  These activities guide students how to organize and present an activity, how to develop skills, how to co-operate and co-ordinate in different situations-all these helps in leadership qualities.
  7. It provides the avenues of socialization, self-identification and self-assessment  when the child come in contact with organizers, fellow participants, teachers, people outside the school   during cultural activity.
  8. Inculcate the values to respects other’s view and feeling.
  9. It makes you perfect in decision making.
  10. It develop a sense of belongingness.
  11. CCA provide motivation  for learning.
  12. CCA develop the values like physical, psychological, Ethical, academic, civic, social, aesthetic, cultural  recreational and disciplinary valuessun3

16 Innovative Ideas to Make Your Teaching Methods More Effective


The biggest challenge any teacher faces is capturing the students’ attention, and putting across ideas in such a way that it stays with them long after they have left the classroom. For this to happen, classroom experience should be redefined and innovative ideas that make teaching methods more effective should be implemented.

So here are some innovative ideas that will help teachers reinvent their teaching methods and make their classes interesting.

1. Creative Teaching

innovative ideas - Creative Teaching

Take the help of creative tools to stimulate creativity. Include playful games or forms of visual exercises that will excite the young minds and capture their interest. This is a time tested method to identify young student’s creative abilities and encourage creative contributions.  Bring aspects of creativity into all your subjects, be it mathematics, science, or history. Think of ways to develop their creative ideas. Encourage different ideas, give them freedom to explore

2. Audio & Video Tools

innovative ideas - Audio & Video Tools

Incorporate audio-visual materials in your sessions. Supplement textbooks with models, filmstrips, movies and pictorial material. Use info graphics or other mind mapping and brain mapping tools that will help their imagination thrive and grow. These methods will not only develop their ability to listen, but will also help them understand the concepts better. For example, you can get some oral history materials, conduct live online discussions or playback recordings of public lectures. There are a lot of smart apps for preschoolers that you can utilize to create awesome slideshows or presentations

3. “Real-World” Learning

innovative ideas “Real-World” Learning

Link your lessons to real world learning. Infusing real world experiences into your instructions will make teaching moments fresh and enrich classroom learning. Relating and demonstrating through real life situations, will make the material easy to understand and easy to learn. It will spark their interest and get the children excited and involved. You can make use of smart apps for preschoolers to make these sessions all the more interesting

4. Brainstorm

Brainstorm

Make time for brainstorming sessions into your classrooms. These sessions are a great way to get the creative juices flowing. When you have multiple brains focusing on one single idea, you are sure to get numerous ideas and will also involve everyone into the discussion. These sessions will be a great platform for students to voice their thoughts without having to worry about right or wrong. Set some ground rules before you start. You can go for simple brainstorming or group brainstorming or paired brainstorming

5. Classes Outside the Classroom

Classes Outside the Classroom

Some lessons are best learnt, when they are taught outside of the classroom. Organize field trips that are relevant to the lessons or just simply take students for a walk outside of the classroom. The children will find this fresh and exciting and will learn and remember the things taught faster.  Role playing is most effective for students of almost any age group. You just need to customize depending on the age group. You can even use this method for teaching preschoolers; just make sure you keep it simple enough to capture their limited attention span

6. Role Play

Role Play

Teaching through role play is a great way to make children step out of their comfort zone and develop their interpersonal skills.  This method comes in handy, especially when you are teaching literature, history or current events. The role playing approach will help the student understand how the academic material will be relevant to his everyday tasks

7. Storyboard Teaching

Storyboard Teaching

Rudyard Kipling rightly said “If history were taught in the form of stories, it would never be forgotten.” Storyboarding is a great way to teach any subject which requires  step-by-step memorization or visualization highly-conceptual ideas. History teachers can use a storyboard to recreate a famous event. Such visually stimulating activity will ensure that even complex ideas are easily put across to students. You can also encourage the use of storyboards as a form of communication and let the students tell a story in pictures using their imagination

8. Stimulating Classroom Environment

innovative ideas Stimulating Classroom Environment

A classroom environment that is well-decorated, fun, and engaging will help stimulate a student’s mind and will help think and learn better.  Children, especially young ones cannot be expected to sit all day and learn. Such creative and stimulating environment will help them explore and will encourage them to learn about the subject. An environment that positively impacts the children is beneficial for the teacher as well. Schools associated with Early Years Foundation Stage(EYFS) will vouch for the fact that the learning environment has a prime role in learning and development

9. Welcome New Ideas

Welcome New Ideas - innovative ideas - innovative ideas

An open- minded attitude can help you innovating new teaching methods. Though open- minded, sometimes most of us show reluctance to new ideas. If you’re a teacher never do this, always try to accept new ideas even if it looks like strange at the beginning.

10. Think About A New Hobby

Think About A New Hobby - innovative ideas

Sometimes, hectic workload may affect your engagement in teaching .If it happens to you, it’s natural. You can take a break for couple of hours and engage in some other activity that you’re interested in. This will rejuvenate you and you can return to your work with more passion and interest.

11. Work Together As a Team

Work Together As a Team - innovative ideas

As everyone knows, the end result of collaborative efforts is always immense. Think about spending some quality time with your colleagues. Ask them to share their views on improving teaching methods, you can see many of them come up with interesting strategies. So, collaborate and introduce innovative teaching methods.

12. Puzzles and Games

Puzzles and Games - innovative ideas

Learning is fun where puzzles and games are part of education. Children may not feel they’re learning when their lessons are introduced through games. Puzzles and games help children to think creatively and face challenges.

13. Start School Clubs or Groups

Start School Clubs or Groups - innovative ideas

What about starting an after school club or group? Being a teacher you may not get enough time to work on interesting topics that you are passionate about. You can share your views and learn more from others when you have school clubs or groups.

14. Refer Books On Creativity

Refer Books On Creativity - innovative ideas

To be a creative teacher, you need to do some research on creative ideas and techniques. There are a lot of books on creativity. Choose some of the best works and start learning, it will be helpful for your professional development as well.

15. Love What You Do

Love What You Do - innovative ideas

You can give your best only if you truly love what you do. You will be more creative and inspired when you are not stressed. Loving your work keep you relaxed and give you room to experiment new ideas.

16. Introduce Lessons Like a Story

Introduce Lessons Like a Story - innovative ideas

Just think, why do you watch movies with much interest? You like to watch movies because there is always an interesting story to keep you engaged. Like that, learning sessions become more interesting when you introduce it like a story. If you are creative even math lessons can be related to interesting stories.

With even the Knowledge and Human Development Authority (KHDA ) emphasizing on schools to take measures for improving the quality of teaching and learning, these innovative ideas are sure to make teaching methods more effective.